Adres

PRIVACY STATEMENT HELLOFLEX PEOPLE

 

 

 1.  Inleiding

HelloFlex People (hier verder HelloFlex People te noemen) hecht grote waarde aan zorgvuldige en veilige omgang met privacygevoelige informatie van haar klanten (personeelsintermediairs), opdrachtgevers, werknemers en door haar te bemiddelen zelfstandigen. HelloFlex People heeft daarom dit privacy statement opgesteld. HelloFlex People behandelt en beveiligt de aan haar toevertrouwde persoonlijke informatie uiterst zorgvuldig. Met dit privacy statement geeft zij je inzicht in hoe zij in voorkomende situaties conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) met jouw persoonsgegevens omgaat.

 1. Wie zijn wij

HelloFlex People (inclusief haar dochterbedrijven) verzorgt de personeels- en salarisadministratie en het  juridisch werkgeverschap voor personeelsintermediairs. Hiervoor sluit ze arbeidsovereenkomsten met flexwerkers van personeelsintermediairs en voert deze uit.

 

HelloFlex People is voor wat betreft deze dienstverlening verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG en heeft daarmee zeggenschap over de verwerking van de persoonsgegevens en stelt het doel en de middelen voor de verwerking vast. De personeelsintermediair is zelf verantwoordelijk voor de kandidaat- en opdrachtgeversgegevens en verwerkt deze gegevens zelfstandig.

 

Zie onderaan dit document voor aanvullende bedrijfsgegevens

 1. Technische informatie

Als je onze HelloFlex People portal bezoekt worden er op beperkte schaal cookies gebruikt om het gebruiksgemak te vergroten. Daarnaast gebruiken we Google analytics om analyses te kunnen doen om de website te verbeteren. Het gebruik hiervan vindt plaats conform de instructies van de Autoriteit Persoonsgegevens. Verder wordt er op deze site geen gebruik gemaakt van cookies om je te volgen of om je advertenties aan te bieden.

 

 1. Op grond waarvan verwerken wij jouw persoonsgegeven?

Je gegevens worden door jouw intermediair aan HelloFlex People verstrekt. Hierover ben je door je personeelsintermediair op de hoogte gesteld.

 

Verwerking kan plaatsvinden omdat:

 • Dit nodig is voor de uitvoering van de (uitzend-)overeenkomst;
 • Dit nodig is om wettelijke verplichtingen uit te voeren;
 • Dit nodig is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van HelloFlex People (of van een derde), waarbij we altijd rekening houden met jouw privacybelangen en deze zwaarder laten wegen.
 • Je hiervoor specifiek toestemming hebt verleend;
 • Dit nodig is om jouw of andermans vitale belangen te beschermen.

 

 

 1. Waarom verzamelen wij jouw persoonsgegevens

HelloFlex People gebruikt jouw gegevens voor onderstaande doeleinden:

 

 • Om een arbeidsovereenkomst af te sluiten en te onderhouden;
 • Om gewerkte uren te registreren en te verwerken;
 • Om je (een gebruiksvriendelijke) toegang te bieden tot de portal HelloFlex;
 • Om verzuim en re-integratieverplichtingen na te komen;
 • Om een opdracht bij de opdrachtgever te kunnen vastleggen in een overeenkomst met de opdrachtgever en de overeenkomst met de opdrachtgever te onderhouden en na te komen.
 • Om – daar waar nodig – jouw persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid te bevorderen, waaronder training, opleiding en testen.
 • Om managementdoeleinden te realiseren waaronder het verzorgen van managementinformatie, interne controles en bedrijfsveiligheid en het uitoefenen van audits en accountantscontrole.
 • Om kwaliteitsdoeleinden te realiseren waaronder certificering.
 • Om evt. subsidies, premiekortingen e.d. aan te vragen.
 • Om naleving van wet- en regelgeving te realiseren, waaronder maar niet beperkt tot identificatie, arbeidswetgeving, fiscale- en sociale zekerheidswetgeving, bestrijding van fraude en nationale en internationale sanctiewetgeving.
 • Om opdrachten te bevestigen en uren te accorderen, door opdrachtgever.

 

 

 1. Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u?

 

Flexmedewerker:

 • NAWTE;
 • Administratie-nummer;
 • Geslacht;
 • Functie;
 • Geboortedatum en geboorteplaats;
 • CV, inclusief werkervaring en opleiding;
 • Diploma’s en certificaten;
 • Kopie paspoort/ID;
 • Burger service nummer;
 • Nationaliteit en taal;
 • Pasfoto;
 • Beschikbaarheidsgegevens;
 • Verblijfsvergunning en werkvergunning;
 • Verklaring omtrent gedrag (VOG).
 • Correspondentie met uitzendkrachten;
 • Beoordelingen en evaluaties;
 • Uitzendovereenkomst (met verschillende bijlagen en addenda) inclusief fase-indeling;
 • Financiële gegevens, waaronder bankrekeningnummer, salaris-afspraken, inhoudingen daarop en vergoedingen, loonafrekeningen, jaaropgaves, loonheffingsformulieren;
 • Kopie rijbewijs;
 • Gegevens over bruikleen of lease;
 • Handtekening;
 • Gegevens ziekmeldingen;
 • Burgerlijke staat;
 • Verlofgegevens;
 •  

 

Opdrachtgevers/contactpersonen:

 • NAWTE contactpersoon;
 • factuurgegevens;
 •  

 

ZZP:

 • NAWTE;
 • CV
 • BTW-nummer;
 • KVK;
 •  

 

Intermediair:

 • NAWTE contactpersoon;
 • factuurgegevens;
 • Inloggegevens

 

 1. Derden

HelloFlex People kan jouw persoonsgegevens doorgeven aan derden, waaronder o.a. belastingdienst, UWV, arbodiensten en pensioenfondsen. En in alle overige gevallen waarin wij hiertoe kunnen worden verplicht, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of een gerechtelijk vonnis.

 

HelloFlex People schakelt soms andere bedrijven in om diensten voor haar uit te voeren waarbij ze zelf verantwoordelijk blijft voor deze verwerking. Denk aan software of hostingdienstverlening. Met deze bedrijven maakt HelloFlex People contractuele afspraken over de omgang met je persoonsgegevens, zodat je privacy gewaarborgd blijft. De verstrekking van de persoonsgegevens geschiedt op basis van een gerechtvaardigd belang, wettelijke verplichting en/of ter uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming met de doelen zoals eerder genoemd.

Je persoonsgegevens kunnen in uitzonderlijke gevallen worden doorgegeven buiten Nederland. HelloFlex People heeft de nodige maatregelen genomen om te verzekeren dat de doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd.

 1. Je rechten

Wij hechten er waarde aan dat je makkelijk gebruik kan maken van jouw rechten met betrekking tot de verwerking van jouw persoonsgegevens. Als je gebruik wenst te maken van een van de je toekomende en hieronder benoemde rechten kun je contact met ons opnemen.

Inzage en/of wijzigen gegevens

Je kunt ons op elk gewenst moment via onderstaande contactgegevens verzoeken aan te geven welke (categorieën van) gegevens wij van je verwerken, voor welke doeleinden dat gebeurt, van welke bron de gegevens komen en welke bewaartermijnen door ons worden gehanteerd.

Daarnaast kun je op elk gewenst moment contact met ons opnemen om jouw gegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. Mocht onverhoopt blijken dat wij verkeerde persoonsgegevens van je hebben verstrekt zullen wij dit rectificeren.

Wanneer wij jouw persoonlijke gegevens hebben gewijzigd stellen wij je hiervan op de hoogte.

Verwerking van jouw gegevens beperken

Wanneer je het niet eens bent met de inhoud van de gegevens die wij van je bewaren, kun je een verzoek indienen tijdelijk de verwerking van jouw gegevens te beperken. Wij wachten dan met het verspreiden van jouw gegevens tot deze naar jouw mening weer op orde zijn. Je kunt een verzoek tot een verwerkingsbeperking op elk gewenst moment via onderstaande contactgegevens indienen.

Wanneer wij verwerking van jouw persoonlijke gegevens beperken stellen we je  hiervan op de hoogte.

Recht om vergeten te worden

Wanneer je geen gebruik meer wenst te maken van onze diensten kun je een verzoek indienen van verwijdering van al jouw persoonlijke gegevens. Je kunt ons op elk gewenst moment via onderstaande contactgegevens verzoeken al jouw gegevens te verwijderen.

Je kunt daarnaast jouw eventueel verleende toestemming om jouw gegevens te verwerken op elk moment intrekken. Wij zullen de verwerking van jouw persoonsgegevens waarvoor je toestemming had verleend staken. Het intrekken van jouw toestemming heeft echter geen invloed op de verwerkingen die al hebben plaatsgevonden.

Procedure

Wij proberen jouw verzoeken, als genoemd in dit hoofdstuk, zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen één maand, te behandelen. Wij zijn verplicht jouw identiteit te controleren voordat aan jouw verzoeken kan worden voldaan. Jouw verzoeken worden in het beginsel elektronisch behandeld, tenzij dat niet mogelijk is of je anders verzoekt.

 1. Beveiliging

HelloFlex People doet er alles aan om jouw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Wij doen dit aan de hand van fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen. Zo hebben alleen geautoriseerden toegang tot de gegevens. Indien en voor zover gegevens worden verstrekt aan gegevensbewerkers die namens haar diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, is HelloFlex People met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen.

 1. Bewaartermijn

HelloFlex People bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking en in ieder geval conform de wettelijke bewaartermijnen.

 1. Vragen, opmerkingen, klachten of (vermoeden) datalek

Heb je vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van jouw persoonsgegevens door HelloFlex People , dan kun je schriftelijk of per e-mail contact met ons opnemen zie de contactgegevens hieronder.

Indien je het niet eens bent met het gebruik door HelloFlex People van jouw persoonsgegevens, kun je eveneens een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

 1. Datalek

Is er sprake van een (vermoeden van) een datalek, dan verzoeken wij je dit direct aan ons te melden. Ook kun je dit melden via persoonsgegevens@helloflexgroup.com.

 1. Wijzigingen

HelloFlex People behoudt zich het recht voor om dit privacy statement aan te passen of te wijzigen. Geen van de bepalingen uit het privacy statement heeft tot doel om enige verplichting of overeenkomst tot stand te doen komen tussen HelloFlex People en een betrokkene.

 

 1. Overige bepalingen

Op de bepalingen uit deze privacy statement en alle hieruit voortvloeiende geschillen is Nederlands recht van toepassing.

Contactgegevens.

HelloFlex People BV bestaat uit de volgende werkmaatschappijen:

HelloFlex People 200 BV

HelloFlex People 201 BV

HelloFlex People 300 BV

 

Julianalaan1

1213 AP Hilversum

035-6464412

service@helloflexpeople.com

www.helloflexpeople.com

 

Voor vragen over privacy, het uitoefenen van de rechten of  het melden van datalekken: persoonsgegevens@helloflex.com.